Share Holders

Dr.Howa Begum Siddiqa
Shareholder

Muhammad Rezaul Karim
Shareholder

Md. Rezaul Karim
Shareholder

Mst. Rasheda Begum
Shareholder

Md. Anamul Haque
Shareholder

Md. Mostofa Kamal
Shareholder

Saleha Parvin
Shareholder

Md. Maharun Islam
Shareholder

Anam Ahmed Chowdury
Shareholder

Md. Abdul Jalil Pramanik
Shareholder

Md.Sadekul Islam
Shareholder

Md. Khalil Uddin Sorker
Shareholder

Sabina yeasmin
Shareholder

Dr. Nasrin
Shareholder

Arif All Masud Faruki
Shareholder

Bacchu Dhor Pal
Shareholder

Md. Masudur Rahman
Shareholder

Dr. Md. Murshadul Alom
Shareholder

Md. Musa Ahamed
Shareholder

Dr. Intekhab Rahman
Shareholder

Nawsara Rahman
Shareholder

Dr. Md. Abul Ehsan
Shareholder

Md. Hasanuzzaman
Shareholder

Md. Nozrul Islam
Shareholder

Md. Shamim Ahamed
Shareholder

Md. Anwar Hossain
Shareholder

Dr. Shah Md. Ahsan Shahid
Shareholder

Dr.Khondoker Seheli Nasrin Lina
Shareholder

Dr.Tahsina Shamim Tasu
Shareholder

Dr. Alam Ara Begum
Shareholder

Mst. Sabina Yesmin
Shareholder

Dr. Shamima Hasan
Shareholder

Mst. Anjana Chakrabarti
Shareholder

Md. Abu Taleb
Shareholder

Abul Hasnat Md. Sarower Jaman
Shareholder

Md. Bodiuzzaman
Shareholder

Md. Rajab Ali Khandoker
Shareholder